Konsultacja psychologiczna to doraźna forma pomocy i wsparcia. To rozmowa, podczas której osoba zgłaszająca się konsultuje różnego rodzaju trudne dla niej sytuacje życiowe lub stany emocjonalne, z którymi sama nie potrafi sobie poradzić lub których nie rozumie.

Konsultacja może dotyczyć zarówno osoby zgłaszającej się, jak i innej bliskiej jej osoby. Podczas takiej rozmowy psycholog ma możliwość rozpoznania problemu i zaproponowania najlepszej formy pomocy. Nierzadko konsultacja bazuje na psychoedukacji, czyli wyjaśnieniu mechanizmów psychologicznych leżących u podstaw danego sposobu myślenia, czy funkcjonowania oraz na wprowadzeniu pożądanych zmian.

Konsultacja trwa 50 minut i obejmuje zazwyczaj od jednego do pięciu spotkań. Zdarza się, że jest początkiem psychoterapii. Niekiedy wskazana jest konsultacja u innego specjalisty.

Najczęściej konsultowane tematy to:

 • obniżenie nastroju, stany depresyjne, smutek i brak motywacji do działania, brak poczucia sensu,
 • stres, przepracowanie i wypalenie zawodowe,
 • trudności wychowawcze, relacje z dzieckiem,
 • trudności w relacjach z partnerką/partnerem (również w związkach LGBT),
 • stany lękowe, zaburzenia lękowe (ataki paniki, fobie),
 • objawy traumy (PTSD - w tym diagnoza),
 • trudne myśli i emocje (niskie poczucie własnej wartości, nieśmiałość, lęk, samotność, brak akceptacji samego siebie),
 • brak samorealizacji i potrzeba rozwoju.

Psychoterapia

Psychoterapia to cykl regularnych spotkań i rozmów, które pozwalają na głębsze zrozumienie siebie, swoich przekonań, emocji oraz zachowań. Po wstępnej konsultacji ustalany jest cel i plan psychoterapii, które służą wypracowaniu nowych i lepszych metod radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami i emocjami. Dodatkowo psychoterapia pomaga w wypracowaniu nowych postaw i zachowań, a tym samym w polepszeniu jakości życia. Psychoterapia daje możliwość rozwoju poprzez określenie swoich potrzeb i celów. Nierzadko pojawiają się w niej elementy relaksacji.

Jedno spotkanie trwa 50 minut. Ilość spotkań ustalana jest indywidualnie dla każdej osoby, gdyż zależy od specyfiki problemu.

 • diagnoza zaburzeń lękowych i afektywnych,
 • diagnoza intelektu dzieci i dorosłych,
 • diagnoza gotowości szkolnej dzieci,
 • wydawanie opinii.

Konsultacja psychologiczna: 150 zł

Psychoterapia indywidualna: 150 zł

Wydanie opinii: 150 zł

Zarówno konsultacje, jak i psychoterapia mogą odbywać się w języku niemieckim.

Fotel - psychoterpia Poznań